Poprzez systemy przeciwpożarowe w obiektach budowlanych należy rozumieć techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, tj. urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wskazuje katalog urządzeń przeciwpożarowych służących zapobieganiu powstania, wykrywaniu, zwalczaniu pożaru lub ograniczaniu jego skutków, a w szczególności:

• stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,

• urządzenia inertyzujące (urządzenia zmniejszające zawartość tlenu),

• urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,

• urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,

• instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

• hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

• hydranty zewnętrzne,

• pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

• przeciwpożarowe klapy odcinające,

• urządzenia oddymiające,

• urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,

• kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,

• przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych)

Wyżej wymienione elementy będące na wyposażeniu obiektów budowlanych należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi:

• w Polskich Normach (PN) dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

• w dokumentacji techniczno–ruchowej (DTR) poszczególnych urządzeń,

• w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

IBPE świadczy następujące usługi kontrolne i konserwacyjne systemów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganą częstotliwością:

Przeglądy Systemów Przeciwpożarowych

Wszystkie usługi konserwacyjne wykonują przeszkoleni serwisanci z długoletnim doświadczeniem w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) na właścicieli obiektów budowlanych nakłada także obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w czym także pomagamy:

Usuwanie Zanieczyszczeń z Przewodów Kominowych

Roczna kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego (kontrola stanu technicznego systemów przeciwpożarowych) wykonywana w IBPE przez uprawnionych inżynierów pożarnictwa stanowi zwarte opracowanie mające na celu:

• sprawdzenie warunków ewakuacji (sprawdzenie drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, sprawdzenie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, przycisków sterowania, gaśnic, hydrantów, drzwi służących do ewakuacji, sprawdzenie kompletności, zgodności oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego)

• sprawdzenie protokołów serwisowych (protokołów z konserwacji poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych) pod kątem oceny przeprowadzonych czynności i istotnych wyników oraz stanu realizacji zawartych tamże zaleceń,

• sprawdzenie stanu realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli,

• wykazanie wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania oraz rozmiaru uszkodzenia lub zużycia poszczególnych elementów,

• dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,

• wydanie zaleceń pokontrolnych wraz ze stopniem pilności wykonania,

• oświadczenie o przydatności do eksploatacji.

Przeprowadzamy także bardziej złożone opracowania – audyty systemów przeciwpożarowych, np.:

• analiza dostępnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej,

• ocena zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym i przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz ze wskazaniem niezgodności mogących kwalifikować budynek jako zagrażający życiu ludzi oraz wskazaniem rozwiązań możliwych do zastosowania w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości.

W razie wymagań audyt może być dodatkowo uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dopełnieniem oferty IBPE jest więc zdjęcie z Państwa barków następujących obowiązków:

• opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

• okresowa aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej),

• zapoznanie / przeszkolenie użytkowników obiektu z Instrukcją.

Wobec Właścicieli lub Zarządców ustawodawca stawia szczególne wymagania co do zakresu, częstotliwości i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych lub dozorowych dla konkretnych instalacji. Współpraca z IBPPE uregulowana umową może dotyczyć zarówno wykonywania czynności jak i konsultacji techniczno-prawnych w zakresie tych obowiązków.

Nakład pracy niezbędny do prawidłowego świadczenia usług w zakresie kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych zależny jest od wielkości, skomplikowania, sposobu użytkowania obiektu lub instalacji, dostępności przedmiotowej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej, terminów realizacji i lokalizacji nieruchomości, w związku z czym zapraszamy do kontaktu.