Jak często przeprowadzać przegląd techniczny budynku?

Slider

 

przeglądy techniczne budynku

Przegląd techniczny budynku to kluczowy element zarządzania nieruchomościami, który zapewnia bezpieczeństwo i funkcjonalność każdej konstrukcji. Regularne kontrole pozwalają na wczesne wykrywanie i naprawę ewentualnych uszkodzeń oraz usterek, co znacznie przedłuża żywotność budynku i zapobiega kosztownym awariom. Aby jednak przeglądy budowlane były efektywne, istotne jest, aby przeprowadzać je z odpowiednią częstotliwością.

Planowanie przeglądów technicznych budynków: Kiedy to robić?

Planowanie przeglądów technicznych budynków jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z art. 62 prawa budowlanego, przeglądy budowlane można podzielić na różne kategorie ze względu na ich częstotliwość.

  • Przegląd okresowy, co najmniej raz w roku: Podstawowy rodzaj kontroli, umożliwiający regularne monitorowanie stanu technicznego budynku.
  • Przegląd okresowy, co najmniej raz na pięć lat: Bardziej szczegółowa kontrola, obejmująca dokładniejsze badania elementów konstrukcyjnych i instalacji.
  • Przegląd okresowy, co najmniej dwa razy w roku: Wymagany zwłaszcza dla obiektów użyteczności publicznej lub tych intensywnie użytkowanych lub narażonych na niekorzystne warunki środowiskowe.
  • Przegląd każdorazowy po wystąpieniu czynników zewnętrznych: Niezbędny po działaniach ludzkich lub siłach natury, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji.

Koszt przeglądu okresowego budynku

Koszt przeglądu okresowego budynku jest zależny od wielu czynników, w tym od powierzchni użytkowej obiektu oraz od zakresu kontroli, jaki ma zostać przeprowadzony. Przegląd techniczny może obejmować zarówno kontrolę stanu technicznego, jak i ocenę zgodności budynku z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Nie tylko indywidualne ceny są istotne, ale również kwestie prawne i jakości usług.

Przeglądy powinny być przeprowadzane przez uprawnione firmy lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zlecanie przeglądu osobom lub firmom bez stosownych uprawnień może skutkować nie tylko nieważnością takiego przeglądu, ale także potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Kto może przeprowadzić przegląd techniczny budynku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeglądy techniczne budynku mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Jest to wymóg niezbędny, aby zapewnić, że osoby odpowiedzialne za ocenę stanu technicznego budynku posiadają niezbędną wiedzę oraz kompetencje. W przypadku przeglądów okresowych, takich jak przegląd pięcioletni, konieczne jest, aby osoba przeprowadzająca inspekcję miała uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dla specyficznych instalacji, jak na przykład instalacje gazowe, wymagane są dodatkowo świadectwa kwalifikacji E+D w zakresie kontrolno-pomiarowym, co potwierdza umiejętności w dokonywaniu niezbędnych pomiarów i oceny bezpieczeństwa.

W sytuacjach, gdy podczas przeglądu ujawnione zostaną nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, mienia, czy środowiska, możliwe jest wezwanie nadzoru budowlanego do przeprowadzenia dalszych kontroli. Obszary wymagające szczególnej uwagi, jak systemy kominowe, mogą być kontrolowane przez kominiarzy posiadających tytuł mistrza, co jest równoznaczne z wysokim poziomem specjalizacji i doświadczenia w tej dziedzinie.