Opinie, ekspertyzy, audyty

Slider

Realizujemy rzetelne i bezstronne opinie i ekspertyzy techniczne w pełnym zakresie branżowym. Łącząc doświadczenie wyniesione z przeglądów i badań poszczególnych instalacji oraz szerokiego wachlarza usług obsługi inwestycji sporządzamy także przekrojowe opracowania techniczne – audyty due dilligence, analizy, specyfikacje, plany, szacunki, raporty i zestawienia.

 
Opinia techniczna stanowi opracowanie, które określa, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego, albo jego elementów i formułuje wnioski dotyczące dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu. Wiodącym celem opinii jest ocena analizowanego stanu na tle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych. Wnioskiem opinii może być konieczność opracowania ekspertyzy.

 
Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo-skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu, które analizuje zdarzenie opierając się o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Ekspertyza zawiera dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Ekspertyza obejmuje systematykę oraz inwentaryzację uszkodzeń i niezbędne badania elementów i materiałów, zawiera analizę obliczeniową, ocenę rozwiązań technologicznych i określa związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia. Formułuje wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.
Ekspertyza jest więc opracowaniem które generuje wyższe koszty, m.in. ze względu na:

– konieczność wykonania lub zlecania wyspecjalizowanym podmiotom nierzadko skomplikowanych badań i obliczeń,
– konieczność wynajęcia specjalistycznego sprzętu,
– konieczność zaangażowania rzeczoznawcy budowlanego,
– czasochłonność.

Opracowania Opiniujące i Eksperckie

 
Nazwę opracowania ustalamy wspólnie z Klientem mając baczenie na rozróżnienie przedstawione powyżej. Niezależnie od przyjętej nomenklatury tworząc dokumentację kierujemy się zasadami etyki zawodowej bezwzględnie przestrzegając obowiązującego prawa, zasad uczciwego i bezstronnego traktowania wszystkich stron, których dotyczy przedmiot wykonywanej opinii lub ekspertyzy, nie orzekając o odpowiedzialności. Ponieważ podejmujemy się tylko zadań co do których wykonania jesteśmy teoretycznie oraz praktycznie przygotowani przed zawarciem umowy staramy się zasięgnąć jak najwięcej informacji (podczas wywiadu i/lub wizji lokalnej) informując Klienta o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego nam zadania. Poufne informacje i sprawy związane z przedmiotem wykonywanej opinii lub ekspertyzy zachowujemy w ścisłej tajemnicy.

 
Nasi eksperci – inżynierowie oraz rzeczoznawcy budowlani z wieloletnią praktyką – sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie osobiście i w sposób niezawisły co daje Państwu gwarancję rzetelnej oceny.

Konsulting, audyty techniczne, due dilligence i inne opracowania inżynieryjne

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z technicznym aspektem funkcjonowania Państwa nieruchomości. Realizujemy wytyczne korporacyjne lub działamy w oparciu o nabyte w toku wieloletniej praktyki własne procedury i schematy oceny.

 

Świadczymy usługi konsultingowo-inżynieryjne dla wszystkich typów nieruchomości, na każdym etapie inwestycji, w różnym stopniu szczegółowości, m.in.:

– due diligence przed zakupem lub wynajmem nieruchomości,
– analiza dostępności, kompletności i prawidłowości dokumentacji technicznej nieruchomości,
– analiza techniczna występujących zjawisk i ich przyczyn,
– ocena stan technicznego zespołu nieruchomości, pojedynczych obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów,
– zakres rzeczowy robót budowlanych i instalacyjnych przywracających cechy funkcjonalno-użytkowe nieruchomości,
– dobór technologii napraw,
– poprawność wykonania robót budowlanych i instalacyjnych,
– poprawność wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
– szacowanie wartości robót naprawczych,
– szacowanie kosztów technicznego utrzymania nieruchomości w zadanym okresie,
– szacowanie kosztów odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej,
– weryfikacja i optymalizacja umów dostaw mediów, serwisowych i konserwacji,
– sporządzanie harmonogramów konserwacji zapobiegawczej / prewencyjnej (PPM – planned preventive maintenance),
– sporządzanie planów remontowych,
– sporządzanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
– audyty energetyczne i certyfikacja energetyczna (świadectwa energetyczne),
– analiza warunków ochrony przeciwpożarowej, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji,
– analiza warunków bezpieczeństwa i ochrony pracy,
– audyty według wytycznych korporacyjnych (ocena ryzyka, stan wyposażenia, estetyka, czystość, inne).

 

Atuty IBPE do Państwa dyspozycji:

– znajomość potrzeb właścicieli i zarządców nieruchomości, także firm sieciowych,
– interdyscyplinarne zespoły kontrolne,
– wiedza techniczna audytorów,
– wsparcie prawne,
– know-how, doświadczenie w zarządzaniu projektami,
– elastyczność, indywidualne podejście i zaangażowanie,
– zaplecze logistyczne.

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.