W ofercie IBPE znajdą Państwo szereg usług kontrolnych, opiniujących, konserwacyjnych oraz budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w zakresie odprowadzania spalin i dymu z przewodów kominowych oraz w zakresie szczelności instalacji gazowej.

Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim:

kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych,

kontrola przewodów kominowych spalinowych,

kontrola przewodów kominowych dymowych.

Dbamy o drożność przewodów poprzez:

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych,

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych wyżej,

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym nie wymienionych wyżej,

udrażnianie przewodów kominowych,

czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej.

Dbamy o instalację gazową poprzez:

badanie szczelności instalacji gazowej detektorem ręcznym,

próby ciśnieniowe (próby wytrzymałości i szczelności) wewnętrznej instalacji gazowej,

przeglądy serwisowe systemów detekcji gazów,

doszczelnianie instalacji gazowej.

Świadczymy usługi uzupełniające:

pomiary wydajności instalacji wentylacji mechanicznej,

inwentaryzacje przewodów kominowych,

sprawdzenia, opinie i audyty w zakresie przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w tym inspekcje przewodów kamerą,

sprawdzenia, opinie i audyty w zakresie wentylacji mechanicznej,

opinie do Wydziału Architektury i do Gazowni,

odbiory przewodów kominowych,

roboty ogólnobudowlane związane z naprawami lub modernizacją przewodów kominowych,

inne prace na wysokości (czyszczenie rynien, odśnieżanie połaci dachowych, etc.),

konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni zasilanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi.

Pracownicy IBPE wykonujący wyżej wymienione usługi (kominiarze, gazownicy, serwisanci, budowlańcy) posiadają stosowne kwalifikacje – wieloletnie doświadczenie w budownictwie, wiedzę, wykształcenie branżowe, świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń stanowiących przedmiot kontroli.

Korzystamy tylko z certyfikowanych urządzeń pomiarowych czołowych producentów. Sprzęt pomiarowy jest legalizowany, wzorcowany i kalibrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec Właścicieli lub Zarządców ustawodawca stawia szczególne wymagania co do zakresu, częstotliwości i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych lub dozorowych dla konkretnych instalacji. Współpraca z IBPPE uregulowana umową może dotyczyć zarówno wykonywania czynności jak i konsultacji techniczno-prawnych w zakresie tych obowiązków.

Nakład pracy niezbędny do prawidłowego świadczenia usług w zakresie przeglądów kominiarsko-gazowych zależny jest od wielkości (liczba podłączeń, liczba przewodów, liczba lokali), skomplikowania, sposobu użytkowania obiektu lub instalacji, dostępności przedmiotowej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej, terminów realizacji i lokalizacji nieruchomości, w związku z czym zapraszamy do kontaktu. Współpracę regulujemy każdorazowym zleceniem lub umową. Proponujemy atrakcyjne sposoby rozliczeń – ryczałt, kosztorys powykonawczy, za interwencję. Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.