Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane, książkę obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego stanowi dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Aby zadośćuczynić wymogom jakie w zakresie dokumentacji technicznej przed właścicielami i zarządcami stawia ustawodawca w przytoczonym powyżej oraz w pozostałych artykułach Rozdziału 6-ego ustawy Prawo budowlane „Utrzymanie obiektów budowlanych” wychodzimy naprzeciw z następującą ofertą:

 • książka obiektu budowlanego założenie i aktualizacja,
 • sporządzenie protokołów okresowych kontroli (w rozumieniu art. 62 ustawy Prawo budowlane) stanowiących załącznik do książki obiektu budowlanego,
 • weryfikacja kompletności, aktualności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji technicznej obiektu budowlanego,
 • odtworzenie dokumentacji technicznej powykonawczej obiektu budowlanego,
 • porządkowanie dokumentacji technicznej (segregowanie, skanowanie),

Proponujemy także wsparcie w zakresie:

 • audyty energetyczne i certyfikacja energetyczna (świadectwa energetyczne),
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji,
 • sporządzanie harmonogramów konserwacji zapobiegawczej / prewencyjnej,
 • sporządzanie planów remontowych,
 • sporządzanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • weryfikacja i optymalizacja umów dostaw mediów, serwisowych i konserwacji.

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Swoje odziały posiadamy w miastach: Warszawa i Katowice.