Czy przeglądy budowlane są wymagane?

Slider

 

przegląd budynku

Przeglądy budowlane stanowią kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości budynków. Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek regularnego sprawdzania ich stanu technicznego. Te rutynowe kontrole pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek czy uszkodzeń, co jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie i zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom.

Podstawowe informacje o przeglądach budowlanych

Przeglądy techniczne budynków to obowiązkowe procedury, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji obiektów budowlanych. W Polskim prawie budowlanym, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku (aktualizacja z 3 sierpnia 2020 roku, poz. 1333), szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów technicznych zawarte są w artykułach 61 i 62. Zgodnie z tymi przepisami, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które oceniają stan techniczny budynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji, warunków higienicznych, ochrony środowiska, a także zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych i ochrony przed nadmiernymi drganiami.

Czy jest wymagany przegląd techniczny budynku?

Przegląd techniczny budynków jest nie tylko ważnym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników, ale również obowiązkiem nałożonym przez prawo budowlane. Dotyczy to szerokiej gamy nieruchomości, w tym budynków użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, biblioteki, urzędy, a także obiektów sądowych, sakralnych i zabytkowych. Obowiązek ten obejmuje również hotele, obiekty usługowe i handlowe, przemysłowe, biurowce, a także wieżowce mieszkalne, bloki mieszkalne i apartamentowce. Nawet domy jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne muszą podlegać regularnym przeglądom technicznym, co zapewnia ich odpowiednią eksploatację i bezpieczeństwo mieszkańców. Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrywanie ewentualnych usterek oraz zaplanowanie niezbędnych napraw i konserwacji.

Czy są obowiązujące terminy przeglądów budynków?

W polskim prawie budowlanym jasno określono, że przeglądy budowlane powinny odbywać się w ściśle określonych terminach, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo oraz odpowiedni stan techniczny. Zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, przegląd budowlany należy przeprowadzić przynajmniej raz do roku. Jest to obowiązek dotyczący wszystkich budynków i obiektów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia czy wielkości. Dodatkowo, co pięć lat wymagany jest bardziej szczegółowy przegląd, który pozwala na dokładniejszą ocenę kondycji technicznej obiektu. Wymogi te mają na celu regularną weryfikację stanu technicznego budynków, co przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa ich użytkowników.

 

Z kolei dla specyficznych obiektów, takich jak te wielkopowierzchniowe, czyli posiadające powierzchnię przekraczającą 2000 m^2, oraz obiekty z dachami o powierzchni większej niż 1000 m^2, przewidziano jeszcze częstsze kontrole. Przeglądy takie powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Ustawodawca przewiduje również możliwość przeprowadzenia dodatkowych, nadzwyczajnych kontroli w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych, takich jak ekstremalne warunki pogodowe lub działania ludzkie, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i stabilność budynku. Dzięki tym regulacjom wszelkie potencjalne zagrożenia mogą być szybko zidentyfikowane i wyeliminowane.