Przeglądy kotłów i klimatyzacji

Slider

Wychodząc naprzeciw wymogom wynikającym z prawodawstwa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, Dz.U. 2014 poz. 1200) IBPE oferuje wykonanie usług w zakresie okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej urządzeń stanowiących owe systemy w Państwa budynkach.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów zobligowanych ustawowo do stosowania wyżej wymienionych przepisów.

Korzyści z wykonanych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji

 

• protokoły do książki obiektu budowlanego opracowane zgodnie z obowiązującymi wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 poz. 247),
• zalecenia, których realizacja może wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej systemów w trakcie eksploatacji.

Okresowa kontrola systemu ogrzewania

 

Wykonywana przez ekspertów IBPE okresowa kontrola ma na celu m.in. sprawdzenie czy system ogrzewania wraz z kotłem jest użytkowany, konserwowany i regulowany w sposób zapewniający optymalną sprawność energetyczną. Poprzez oszacowanie rzeczywistej sezonowej sprawności energetycznej kotła oraz określenie możliwych do zastosowania usprawnień w eksploatacji, możemy przyczynić się do optymalizacji kosztów zużycia energii.

Ustawodawca określił częstotliwość wykonywania okresowej kontroli efektywności energetycznej kotłów w zależności od ich mocy i rodzaju paliwa:

Moc Kotła

Okresowa kontrola systemu klimatyzacji

Kontrola dotyczy wszystkich systemów klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. Urządzenia wchodzące w skład systemów budynkowych można podzielić na dwie podstawowe grupy:

– klimatyzację komfortu (biura, sklepy, hale widowiskowo-sportowe, hotele, domy mieszkalne, szpitale itp.),
– klimatyzację technologiczną (obiekty przemysłowe, magazyny, pomieszczenia techniczne, muzea, laboratoria itp.).

Celem kontroli jest ocena sprawności systemów chłodniczych oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowych budynku.

Ustawodawca określił częstotliwość wykonywania okresowej kontroli efektywności energetycznej urządzeń w systemach chłodniczych na co najmniej raz na 5 lat.

Kwalifikacje do oceny efektywności energetycznej urządzeń grzewczych (kotłów) i chłodniczych (klimatyzacji)

Prawidłowe wykonywanie okresowych przeglądów kotłów i klimatyzacji wymaga:

• dużej wiedzy i praktyki,
• posiadania określonych kwalifikacji (uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych),
• wpisu do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków stanowiącego wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków).

Oczywiście spełniamy wszystkie powyższe warunki, dodatkowo nasi inżynierowie przynależą od wielu lat do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa a wszystkie dokumenty kwalifikacyjne stanowią załącznik protokołów pokontrolnych.

Zawartość dokumentów pokontrolnych

Rozporządzenie z dn. 17 lutego 2015 r. wprowadza wzory:

• protokołu z kontroli systemu ogrzewania,
• protokołu z kontroli systemu klimatyzacji.

Na życzenie Klienta wykonujemy także autorskie opracowania IBPE stanowiące uzupełnienie minimum określonego w prawodawstwie.

Wobec Właścicieli lub Zarządców ustawodawca stawia szczególne wymagania co do zakresu, częstotliwości i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych lub dozorowych dla konkretnych instalacji. Współpraca z IBPPE uregulowana umową może dotyczyć zarówno wykonywania czynności jak i konsultacji techniczno-prawnych w zakresie tych obowiązków.