Doradztwo prawne

Slider

Zakres usług doradztwa prawnego świadczonych przez IBPE

IBPE zapewnia pomoc prawną w zakresie Prawa budowlanego, skierowaną zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i innych uczestników procesu budowlanego. Obsługa prawna obejmuje wszystkie etapy inwestycji – od planowania, poprzez transakcje (obrót), aż po rozliczenia z okresu rękojmi i gwarancji.
 

Nasze usługi:

– zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami, w tym w postępowaniu egzekucyjnym,
– wezwania do zapłaty, pozwy, nakazy zapłaty, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty,
– apelacje i kasacje,
– sporządzanie opinii, umów, regulaminów, statutów w pełnym zakresie,
– odzyskiwanie nieruchomości utraconych w wyniku tzw. dekretu Bieruta oraz roszczenia uzupełniające z tytułu korzystania z nieruchomości,
– organizacja i przeprowadzanie mediacji przedsądowych oraz w trakcie postępowania,
– zażalenia i odwołania od postanowień i decyzji, skargi administracyjne i skargi kasacyjne przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju,
– sporządzanie opinii i wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym,
– reprezentowanie stron w całym procesie inwestycyjnym (budowy, rozbudowy, nadbudowy) oraz na etapie użytkowania obiektów,
– pomoc prawna inwestorom, kierownikom budowy, architektom, geodetom, inżynierom, zarządcom nieruchomości, rzeczoznawcom, pośrednikom oraz wspólnotom mieszkaniowym w zakresie prawa nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia roszczeń,
– przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe i innych zleceń dotyczących wykonywania prac w nieruchomościach,
– pełna obsługa prawna nieruchomości w tym nieruchomości specjalnych – stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, materiały niebezpieczne, centra przeładunkowe, inne,
– sporządzanie opinii i analiz w zakresie prawa ochrony środowiska, stanu prawnego przedsiębiorstw oraz inwestycji oddziałujących na środowisko, reprezentowanie stron przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie „roszczeń środowiskowych”,
– ochrona interesów w „ocenie oddziaływania”,
– prowadzenie „statystyki środowiskowej” w tym zasadności i wysokości naliczanych opłat środowiskowych, sporządzanie i przesyłanie raportów do organów ewidencyjnych, spory prawne.

 

Doradztwo prawne IBPE cechuje:

– profesjonalizm (rzetelność; kwalifikacje prawnicze zweryfikowane przez samorząd zawodowy; ugruntowana wiedza wynikająca z doświadczenia; aktualne informacje)
– ukierunkowane działania (orientacja na cel; indywidualne podejście; zaangażowanie)
– elastyczność (otwartość na potrzeby biznesowe; wyjście poza schematy; reprezentacja Klienta na określonych etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata; uwzględnienie rachunku ekonomicznego w świadczonej pomocy prawnej; wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy)
– wsparcie (prawna analiza procesów biznesowych; ochrona prawna przedsiębiorstwa)
– dostępność (pomoc prawna na terenie całego kraju)
– terminowość (dotrzymujemy ustalonych terminów i na bieżąco informujemy o postępie prac)
– przejrzystość działań (możliwość przewidzenia przez Klienta wydatków związanych ze sprawą przed przyjęciem sprawy na podstawie analizy problemu i szans osiągnięcia zamierzonego celu; jasne ustalenia finansowe)

 

Dla kogo obsługa prawna IBPE?

Naszymi Klientami są uczestnicy procesu budowlanego (od urbanistów i geodetów, poprzez projektantów, architektów, kosztorysantów, inwestorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót, managerów projektów, inżynierów budowy, generalnych wykonawców, podwykonawców, po dostawców materiałów i usług) oraz osoby i podmioty związane z nieruchomością w trakcie jej użytkowania (właściciele i zarządcy nieruchomości mieszkalnych, biurowych, usługowo-handlowych, magazynowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej i administracji, sportowych i dydaktycznych, hoteli i ośrodków wypoczynkowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, pośrednicy nieruchomości, specjaliści technicznego utrzymania nieruchomości).