Projekty, odbiory, nadzory

Slider

Realizujemy:

• projekty budowlane,
• inwentaryzacje,
• kosztorysowanie,
• nadzory budowlane,
• odbiory robót budowlanych

w pełnym zakresie branżowym.

Projektowanie

Bez względu na to jaką inwestycję chcesz zrealizować, specjaliści IBPE zadbają o to, by projekt był maksymalnie optymalny, zgodny z istniejącymi przepisami prawa budowlanego i standardami branżowymi, a także maksymalnie użyteczny.

 

Wykonujemy:

• projekty budowlane, przedstawiające przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji; projekt budowlany stanowi podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę; zakres projektu budowlanego jest prawnie określony,
• projekty wykonawcze, będące podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiące uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym; projekt wykonawczy umożliwia wybór wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych inwestycji; zakres projektu wykonawczego określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych,
• dokumentację powykonawczą tj. zbiór dokumentów obejmujących:

 

– pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym,
– dziennik budowy,
– protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
– opisy i rysunki służące realizacji obiektu, które tworzą tzw. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• adaptację projektów gotowych,
• inwentaryzacje,
• pozostałą dokumentację wspierająca stanowiącą niezbędną podstawę do realizacji inwestycji:

– zgody,
– pozwolenia,
– oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów,
– projekty,
– obliczenia techniczne,
– mapy,
– wypisy z odpowiednich rejestrów,
– kosztorysy.

 

Kompleksowe usługi projektowe świadczymy w szerokim zakresie branżowym w odniesieniu do wybranych elementów lub całych obiektów budowlanych:

• projekty architektoniczne,
• projekty rozwiązań konstrukcyjnych,
• projekty termomodernizacji,
• projekty sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych,
• projekty sieci, przyłączy i instalacji kanalizacyjnych (deszczowych, sanitarnych),
• projekty sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
• projekty sieci, przyłączy i instalacji cieplnych,
• projekty węzłów cieplnych, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania (grzejnikowych, podłogowych, powietrznych),
• projekty kotłowni (gazowych, olejowych, węglowych, na biomasę),
• projekty instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i rekuperacji,
• projekty instalacji elektrycznych słaboprądowych, niskoprądowych i średniego napięcia.
• projekty systemów przeciwpożarowych,
• projekty instalacji energooszczędnych (systemy solarne, pompy ciepła, kogeneracja).

 

Nasze projekty cechuje:

• kompletność,
• zgodność z przepisami,
• czytelność,
• estetyka,
• wykonanie przy użyciu technologii cyfrowych,
• praktyczność ceniona przez wykonawców.

 

Na mocy przyznanych pełnomocnictw dokonujemy wszystkich wymaganych czynności urzędowych związanych z projektem:

• występowanie o mapy do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów,
• prowadzenie uzgodnień międzybranżowych z gestorami sieci będących w trasie projektowanej infrastruktury,
• prowadzenie uzgodnień projektowych z organami administracji lokalnej,
• występowanie o pozwolenie na budowę.

 

Współpracujemy z Klientem w kolejnych fazach inwestycji:

• opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót branżowych,
• kosztorysowanie,
• nadzór autorski,
• nadzór inwestorski.

Nadzory budowlane

Dzięki doświadczeniu i wysoce wykwalifikowanej kadrze uprawnionych inżynierów będących ekspertami w swojej dziedzinie firma IBPE świadczy usługi nadzoru związane z realizacją inwestycji branżowych. Gwarantujemy wykonanie inwestycji w sposób sprawny, terminowy, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

 

Wykonujemy:

• nadzory autorskie,
• nadzory inwestorskie

w pełnym zakresie branżowym.

 

Zakres nadzorów IBPE obejmuje:

• przygotowanie do realizacji inwestycji (np. w formie koordynatora, bądź pełnienia funkcji kierownika robót),
• przygotowanie (sprawdzenie, weryfikacja poprawności) niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
• podczas realizacji inwestycji udzielenie wszelkich informacji, konsultacji w zakresie prawidłowego wykonawstwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsultacji co do stosowania odpowiednich materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją,
• podczas zakończania inwestycji (przygotowanie, sprawdzenie kompletności i prawidłowości niezbędnych dokumentów oraz pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

 

Zadania inspektora nadzoru IBPE:

• weryfikacja projektu budowlanego (sprawdzenie czy oferowany Klientowi projekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi standardami, czy proponowane w nim rozwiązania są w istocie najlepsze i czy nie wygenerują wyższych od potrzebnych kosztów, a także czy dokumentacja jest kompletna z perspektywy wyceny i przeprowadzenia prac wykonawczych),
• sprawdzenie wykonanych instalacji (sprawdzenie czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, pozwoleniem na budowę, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz czy zastosowane zostały materiały i urządzenia odpowiedniej jakości),
• badanie jakości wykonanych robót i użytych materiałów (sprawdzenie wykonanych instalacje pod kątem eliminacji elementów wadliwych, lub nienadających się do stosowania w budownictwie),
• kontrola i odbiór elementów budowlanych przed ich zabudową (sprawdzenie czy użyto odpowiednich materiałów i urządzeń przed ich ukryciem, tj. zanim znajdą się pod tynkiem lub ziemią, a także sprawdzenie czy zostały prawidłowo zainstalowane),
• pomiary i testy (uczestnictwo w przeprowadzeniu odpowiednich testów i pomiarów wykonanych instalacji/urządzeń technicznych, a także udział w odbiorach finalnych i przekazaniu instalacji do eksploatacji; dodatkowo wykonujemy też własne, niezależne pomiary instalacji mające na celu sprawdzenie poprawności ich wykonania i eliminację potencjalnych zagrożeń).
• weryfikacja kosztorysów (sprawdzenie w imieniu Klienta czy koszty założone przez wykonawcę są właściwie oszacowane, aby wyeliminować z jednej strony zawyżenie kwoty kosztorysowej, a z drugiej strony jej zaniżenie – uniemożliwiające wykonanie prac na odpowiednim poziomie jakościowym).

Odbiory budowlane

Odbiór robót budowlanych stanowi kluczowy moment dla rozliczenia inwestycji oraz przekazania odpowiedzialności i ryzyka związanego z użytkowaniem nieruchomości na inwestora. Bardzo ważne jest zatem prawidłowe dokonanie czynności odbiorowych. Oceniamy przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania w świetle spełniania wymagań przepisów, warunków technicznych i norm dotyczących instalacji będącej przedmiotem inwestycji. Inwestycję przed przekazaniem do eksploatacji poddajemy konfrontacji z dokumentacją, oględzinom, badaniom i próbom funkcjonalnym.

 

IBPE świadczy usługi odbiorowe w zakresie:

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
• oględziny elementów konstrukcyjnych, instalacji i wbudowanych urządzeń,
• w zależności od potrzeb badania i pomiary parametrów właściwie dla danej materii (elementy, instalacje lub urządzenia),
• sprawdzenie funkcjonalne (operacyjne) działania urządzeń lub systemów.

Odbiory robót wykonujemy w pełnym zakresie branżowym zarówno w obiektach, jak i w lokalach, zarówno w nowych (przed ich oddaniem do eksploatacji) jak i w modernizowanych (po każdej modernizacji i przebudowie).

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.