Przeglądy obiektów budowlanych

Slider

Przeglądy budowlane przeprowadzane przez IBPE:

Na potrzeby Naszych Klientów przeprowadzamy przeglądy okresowe budynków oraz  przeglądy techniczne budynków. Wszystkie przeglądy realizujemy zgodnie z przepisami, kładąc duży nacisk na spełnienie praktycznych oczekiwań Klienta często wykraczających poza obowiązującą literę prawa. Dzięki temu realizowane przez nas okresowe przeglądy budynków są rzetelne i pozwalają na wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości. 

Pełny przegląd IBPE uwzględnia: 

Przeglądy obiektów budowlanych

Niemal każdy oddany do użytkowania obiekt budowlany (budynek, budowla czy obiekt niekubaturowy) wymaga okresowych przeglądów technicznych w toku jego eksploatacji. Wykonanie zaleceń z takich kompleksowych przeglądów (zwanych zamiennie kontrolami budowlanymi lub okresowymi), wykonywanych regularnie, wraz z prawidłową konserwacją wbudowanych elementów służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego.

Aby lepiej zapoznać się z zakresem kontroli oraz naszej działalności i upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami lub do bezpośredniego kontaktu w oddziale firmy – Warszawa, Katowice oraz Łódź.

Jakie kwestie przemawiają za wykonywaniem przeglądów obiektów budowlanych?

Niemal każdy oddany do użytkowania obiekt budowlany (budynek, budowla czy obiekt niekubaturowy) wymaga okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie zaleceń z takich kompleksowych przeglądów (zwanych zamiennie kontrolami budowlanymi lub okresowymi), wykonywanych regularnie, wraz z prawidłową konserwacją wbudowanych elementów służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego.

Kontrola okresowa może obejmować przegląd budowlany roczny lub przegląd 5 letni budynku. Regularnie przeprowadzane przeglądy okresowe budynków zmaterializować:

 • obowiązek wynikający z litery prawa.
 • odpowiedzialność zawodową zarządcy nieruchomości, odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw będących właścicielami nieruchomości, bezpieczeństwo użytkowników budynku, zapobieganie i minimalizację ryzyka nieszczęśliwych wypadków, kalectwa lub śmierci ludzi,
 • sprawnie funkcjonujący budynek, zmniejszenie awaryjności instalacji, systemów i wyposażenia budynkowego, zadowolenie użytkowników,
 • spełnienie warunków polisy ubezpieczeniowej (w przypadku niedopełnienia obowiązków spoczywających na zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania obiektu ubezpieczyciel często odmawia wypłaty pieniędzy),

Obowiązek wykonania przeglądów budowlanych

Obowiązek wykonania przeglądów budowlanych wynika z Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Ponadto przeglądy powinny uwzględniać wszystkie wymagania szczególne dotyczące wbudowanych elementów (instalacji i urządzeń) określone w pozostałym prawodawstwie oraz normach odnoszących się do poszczególnych kategorii obiektów budowlanych.
przegląd budowlany
Zgodnie z Prawem budowlanym obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli dotyczy właścicieli i zarządców prawie wszystkich obiektów budowlanych (mieszkalne wielorodzinne, biurowe, usługowo-handlowe, użyteczności publicznej, hotelowe, konferencyjne, sportowe, rekreacyjne, służby zdrowia, kultury, nauki i oświaty, kultu religijnego, cmentarze, przemysłowe, logistyczne, magazynowe, służące gospodarce rolnej oraz infrastrukturalne takie jak place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi, elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, obiekty związane z transportem wodnym oraz służące nawigacji wodnej, obiekty lotniskowe) z wyjątkiem obiektów mieszkalnych jednorodzinnych (w tychże należy wykonywać jedynie przeglądy 5 letnie).

Przeglądy budynków – podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Jak często należy wykonywać przeglądy budowlane?

Obowiązkowe przeglądy budowlane należy wykonywać:

 • raz na pół roku (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2),
 • raz na rok tzw. przegląd roczny budynku lub przegląd budowlany roczny,
 • raz na 5 lat tzw. przegląd 5 letni budynku lub przegląd pięcioletni budynku,
 • doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
 • doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w następstwie zaleceń kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organa kontrolne (np. Urząd Nadzoru Budowlanego, Najwyższa Izba Kontroli).

Okresowe przeglądy budynków, takie jak przeglądy budowlane roczne oraz przegląd pięcioletni budynku muszą być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przeglądy budowlane świadczone przez osoby bez uprawnień są nieważne. 

Jakie kwalifikacje wymagane są przy przeprowadzaniu przeglądów budowlanych?

Wykonywanie przeglądów wymaga posiadania określonych kwalifikacji.

Inspektorzy IBPE posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalnościach:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • branżowe świadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Ze względu na lokalizację oddziałów IBPE swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do klientów z Warszawy, Katowic, Łodzi.

 

Dokumenty kwalifikacyjne zespołu kontrolnego stanowią załączniki do protokołów pokontrolnych IBPE.

Zawartość dokumentów pokontrolnych, czyli protokołów kontroli okresowych

Czynności kontrolne wymagane przez  przegląd techniczny budynku kończą się sporządzeniem protokołu.

Protokół IBPE podsumowujący przegląd techniczny budynku zawiera:

 • ocenę dostępności, kompletności i aktualności dokumentacji technicznej (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja eksploatacyjna, w tym książka obiektu budowlanego, protokoły z poprzednich kontroli okresowych, protokoły z kontroli cząstkowych, protokoły serwisowe),
 • skrócony opis techniczny obiektu (dane gabarytowe, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, wykaz podstawowych instalacji i urządzeń),
 • wykaz wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania obiektu oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia elementów,
 • określenie stanu technicznego kontrolowanych elementów,
 • zalecenia pokontrolne dotyczące utrzymania obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym wraz ze stopniem pilności wykonania tych zaleceń,
 • stan realizacji zaleceń z poprzednich kontroli,
 • dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,
 • dokumenty kwalifikujące do wykonywania kontroli budowlanych (uprawnienia budowlane i/lub branżowe świadectwa kwalifikacyjne).

Protokoły są użyteczne, czytelne, spójne i służą realizacji właściwego utrzymania technicznego Państwa nieruchomości. Dokumentację pokontrolną dostarczamy w wyznaczonym terminie, na życzenie Klienta wraz z protokołem przekazania. W każdym czasie udzielamy wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w naszych opracowaniach. Wszystkie przeglądy okresowe budynków oraz podejmowane w ich ramach czynności znajdują swoje odzwierciedlenie w stosownych protokołach.

A co po przeglądzie?

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych wymaganych przez  przegląd techniczny budynku, o którym mowa w art. 62 ust.1, ustawy Prawo budowlane usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Okresowe przeglądy budynków – kompleksowa obsługa

IBPE oferuje kompleksową obsługę w zakresie realizacji przeglądów budowlanych. Wykonujemy okresowe przeglądy budynków oraz doraźne przeglądy techniczne. Można nam zlecić przegląd pięcioletni, jak również przeglądy roczne budynków. Do swoich obowiązków podchodzimy rzetelnie i profesjonalnie, co przekłada się na drobiazgową analizę stanu nieruchomości oraz wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości.

Klientów zainteresowanych zleceniem obowiązkowych przeglądów budynków zachęcamy do kontaktu.