Przeglądy serwisowe

Slider

Jako firma inżynierska wykorzystujemy nasze doświadczenie przy realizacji usług w zakresie napraw i konserwacji, przeglądów serwisowych zarówno wybranych elementów jak i całych instalacji i systemów znajdujących się w Państwa obiektach budowlanych:

konserwacja kotłów, kotłowni, węzłów cieplnych,

konserwacja instalacji detekcji gazów,

konserwacja instalacji przeciwpożarowych,

konserwacja instalacji elektrycznych niskiego napięcia,

konserwacja instalacji elektrycznych średniego napięcia,

konserwacja instalacji oświetlenia podstawowego,

konserwacja instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego),

konserwacja instalacji piorunochronno-odgromowych,

usunięcie usterek, nieprawidłowości i potencjalnych źródeł awarii elektrycznych wykrytych podczas przeglądów elektrycznych wraz z wykonaniem powtórnych pomiarów,

kompleksowa realizacja prac remontowo-budowlanych wynikających z zaleceń wskazanych w protokołach pokontrolnych,

Wszystkie czynności wykonujemy w oparciu o obowiązujący w obiekcie budowlanym plan przeglądów i konserwacji. Jeżeli harmonogram nie jest wdrożony pomagamy w jego opracowaniu na podstawie oględzin oraz analizy dostępnej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń i instalacji. Opracowanie może dotyczyć także instalacji których nie zamierzają oddać nam Państwo do konserwacji.

Gwarantujemy profesjonalną obsługą techniczną wybranych instalacji w Państwa nieruchomościach co zapewne okaże się o wiele tańszym rozwiązaniem niż usuwanie skutków awarii.

Wobec Właścicieli lub Zarządców ustawodawca stawia szczególne wymagania co do zakresu, częstotliwości i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych lub dozorowych dla konkretnych instalacji. Współpraca z IBPPE uregulowana umową może dotyczyć zarówno wykonywania czynności jak i konsultacji techniczno-prawnych w zakresie tych obowiązków.


Nakład pracy niezbędny do prawidłowego świadczenia usług konserwacyjnych zależny jest od stanu technicznego, skomplikowania, sposobu użytkowania obiektu lub instalacji, dostępności przedmiotowej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej, terminów realizacji i lokalizacji nieruchomości, w związku z czym zapraszamy do kontaktu. Współpracę regulujemy każdorazowym zleceniem lub umową. Proponujemy atrakcyjne sposoby rozliczeń – ryczałt, kosztorys powykonawczy, za interwencję.