Przeglądy systemów przeciwpożarowych

Slider

 

Zakres usług:

przeglądy i audyty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

• dostawy, przeglądy konserwacyjne i remonty gaśnic,

dostawy i przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

pomiary ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

• dostawy i konserwacje klap dymowych, bram i drzwi ppoż.,

• współudział w reprezentowaniu firmy przed organami kontroli,

audyty bezpieczeństwa pożarowego obiektów biurowych, magazynowych, przemysłowych, usługowych, mieszkaniowych,

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – wykonywanie i aktualizacje,

oznakowania obiektu i dobór sprzętu,

• projekty, wykonawstwo i serwis systemów sygnalizacji pożaru,

• projekty, wykonawstwo i serwis instalacji tryskaczowych,

• projekty, wykonawstwo i serwis systemów DSO,

• projekty i wykonywanie przeciwpożarowych serwerów komputerowych,

obsługa doradcza ppoż.,

prowadzenie szkoleń ppoż. i BHP.

 

Serwis w zakresie:

• systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru,
• dźwiękowych systemów ostrzegania,
• samodzielnych urządzeń gaszących,
• systemów wykrywania gazu,
• systemów zabezpieczeń pożarowych,
• systemów sterowania oddymianiem,
• systemów sterowania gaszeniem,
• systemów bezpieczeństwa: kontrola dostępu.

 

Przegląd PPOŻ: Charakterystyka usługi

Poprzez systemy przeciwpożarowe w obiektach budowlanych należy rozumieć techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, tj. urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wskazuje katalog urządzeń przeciwpożarowych służących zapobieganiu powstania, wykrywaniu, zwalczaniu pożaru lub ograniczaniu jego skutków, a w szczególności:

• stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,

• urządzenia inertyzujące (urządzenia zmniejszające zawartość tlenu),

• urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,

• urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,

• instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

• hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,

• hydranty zewnętrzne,

• pompy w pompowniach przeciwpożarowych,

• przeciwpożarowe klapy odcinające,

• urządzenia oddymiające,

• urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,

• kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,

• przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

 

Wyżej wymienione elementy będące na wyposażeniu obiektów budowlanych należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi:

• w Polskich Normach (PN) dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

• w dokumentacji techniczno–ruchowej (DTR) poszczególnych urządzeń,

• w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

 

IBPE świadczy następujące usługi kontrolne i konserwacyjne systemów przeciwpożarowych zgodnie z wymaganą częstotliwością:

Przeglądy Systemów Przeciwpożarowych

Wszystkie usługi konserwacyjne wykonują przeszkoleni serwisanci z długoletnim doświadczeniem w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) na właścicieli obiektów budowlanych nakłada także obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w czym także pomagamy:

Usuwanie Zanieczyszczeń z Przewodów Kominowych

 

Roczna kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego (kontrola stanu technicznego systemów przeciwpożarowych) wykonywana w IBPE przez uprawnionych inżynierów pożarnictwa stanowi zwarte opracowanie mające na celu:

• sprawdzenie warunków ewakuacji (sprawdzenie drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, sprawdzenie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, przycisków sterowania, gaśnic, hydrantów, drzwi służących do ewakuacji, sprawdzenie kompletności, zgodności oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego),

• sprawdzenie protokołów serwisowych (protokołów z konserwacji poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych) pod kątem oceny przeprowadzonych czynności i istotnych wyników oraz stanu realizacji zawartych tamże zaleceń,

• sprawdzenie stanu realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli,

• wykazanie wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania oraz rozmiaru uszkodzenia lub zużycia poszczególnych elementów,

• dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,

• wydanie zaleceń pokontrolnych wraz ze stopniem pilności wykonania,

• oświadczenie o przydatności do eksploatacji.

 

Przeprowadzamy także bardziej złożone opracowania – audyty systemów przeciwpożarowych, np.:

• analiza dostępnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej,

• ocena zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym i przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz ze wskazaniem niezgodności mogących kwalifikować budynek jako zagrażający życiu ludzi oraz wskazaniem rozwiązań możliwych do zastosowania w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości.

 

W razie wymagań audyt może być dodatkowo uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dopełnieniem oferty IBPE jest więc zdjęcie z Państwa barków następujących obowiązków:

• opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

• okresowa aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej),

• zapoznanie / przeszkolenie użytkowników obiektu z Instrukcją.

 

Przeglądy PPOŻ budynków: Rekomendowana częstotliwość kontroli

Wobec Właścicieli lub Zarządców ustawodawca stawia szczególne wymagania co do zakresu, częstotliwości i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych lub dozorowych dla konkretnych instalacji. Współpraca z IBPPE uregulowana umową może dotyczyć zarówno wykonywania czynności jak i konsultacji techniczno-prawnych w zakresie tych obowiązków.

Nakład pracy niezbędny do prawidłowego świadczenia usług w zakresie kontroli zabezpieczeń przeciwpożarowych zależny jest od wielkości, skomplikowania, sposobu użytkowania obiektu lub instalacji, dostępności przedmiotowej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej, terminów realizacji i lokalizacji nieruchomości, w związku z czym zapraszamy do kontaktu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze muszą być poddawane kontroli na zasadach opisanych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz podanych przez producenta urządzenia. Kontrole ich stanu nie mogą być jednak rzadsze niż raz w roku. Warto pamiętać o tym, że odpowiedzialność za przestrzeganie częstotliwości kontroli stanu urządzeń PPOŻ odpowiada administrator lub właściciel budynku. Terminy kontroli nie mogą być zaniedbywane, ani ignorowane.
Współpraca z IBPE w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych gwarantuje regularne przeprowadzanie wszystkich czynności, w tym przeglądów PPOŻ budynków. Nasze działania są w tym zakresie kompleksowe, a terminy kolejnych kontroli określamy w taki sposób, aby wszystkie działania zostały przeprowadzone rzetelnie i terminowo.

Profesjonalne przeglądy systemów przeciwpożarowychprzeglądy ppoż warszawa

Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych określone są na mocy prawa budowlanego. Mają one nie tylko ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danego obiektu, ale są przede wszystkim zabezpieczeniem przed groźnymi sytuacjami wynikającymi z awarii instalacyjnych. Jednymi z najważniejszych kontroli są przeglądy systemów przeciwpożarowych – są one bardzo ważne zwłaszcza w przypadku obiektów użytku publicznego.

Przeglądy ppoż. – kompleksowa kontrola obiektu

Przeglądy ppoż. wyglądają różnie – w zależności od charakteru danego budynku oraz systemu oddymiania, który został w nim zastosowany. Oprócz samej kontroli przeprowadzanej z użyciem specjalistycznego sprzętu, podczas przeglądu sporządzana jest także specjalistyczna dokumentacja potwierdzająca faktyczny stan systemu. W przypadku jakichkolwiek zaniedbań osoba odpowiedzialna za przeglądy ppoż. ponosi konsekwencje prawne. Przeglądy systemów przeciwpożarowych mogą uwzględniać także sprawdzenie sprzętu gaśniczego dostępnego w budynku poddanemu kontroli. Ta czynność także zostaje udokumentowana przez naszych specjalistów wykonujących przegląd.

Przeglądy PPOŻ budynków – Warszawa i okolica

Inwestorów z terenu miasta Warszawa i okolicy zainteresowanych zleceniem przeglądu PPOŻ budynku mieszkalnego lub użytkowego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Zapewniamy profesjonalną usługę o wysokim standardzie. Dbamy o każdy aspekt realizowanych przeglądów, co daje nam pewność, że systemy służące bezpieczeństwu pożarowemu kontrolowanego obiektu działają sprawie i w razie potrzeby będą mogły być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zlecenia. Mogą Państwo kontaktować się z naszą firmą mailowo, telefoniczne lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Zapraszamy także osobiście do naszej siedziby w mieście Warszawa przy ulicy Rydygiera 8 bud. 6A lub Katowicach przy ul. Krasińskiego 29/9.

Przeglądy systemów przeciwpożarowych wykonujemy dla klientów na terenie całego kraju. Obsługujemy obiekty mieszkalne i niemieszkalne zapewniając fachowe przeglądy PPOŻ. Kontroli poddajemy wszystkie komponenty systemu ochrony pożarowej budynku. Dbamy o ich sprawne działanie oraz łatwy dostęp na wypadek pożaru. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości gwarantujemy szybki feedback i usunięcie wad systemu ochrony przeciwpożarowej.