Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Slider

 

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dokument

Termin świadectwo charakterystyki energetycznej budynku funkcjonuje w polskim ustawodawstwie od 1 stycznia 2009 roku. Jego pojawienie wiąże się z wdrożeniem dyrektywny 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z grudnia 2002 roku, której celem była poprawa sprawności energetycznej budynków. Świadectwo jest dokumentem sporządzanym na podstawie oceny energetycznej budynku, która polega na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię do: ogrzewania i wentylacji, podgrzania ciepłej wody użytkowej, a także zasilenia systemów klimatyzacji i oświetlenia nieruchomości.
Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe? Komu można zlecić jego wystawienie?

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego

W chwili obecnej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym przy transakcjach handlowych – sprzedaży lub wynajmie domu lub jego części. W przypadku budownictwa jednorodzinnego świadectwo będzie niezbędne w momencie, w którym zdecydujemy się na sprzedaż użytkowanej nieruchomości lub zakup domu. Co ważne, obowiązek legitymowania się świadectwem charakterystyki energetycznej dotyczy zarówno nieruchomości z rynku wtórnego jak i pierwotnego (od dewelopera).

Obowiązek przedstawienia świadectwa każdorazowo spoczywa na stronie sprzedającej/wynajmującej nieruchomość. Dokumenty powinien być dołączony przy sporządzeniu aktu notarialnego. Wyjątek stanowią nieruchomości dopuszczone warunkowo do użytkowania, a więc domy z rynku pierwotnego kupowane w stanie niewykończonym, których ocena energetyczna nie jest możliwa ze względu na stan obiektu.

Rola świadectwa w obrocie nieruchomościami

Jeśli podczas zawierania notarialnej umowy kupna-sprzedaży budynku, sprzedawca nie przedstawi świadectwa charakterystyki energetycznej, to kupujący może wystąpić w ciągu 14 dni z żądaniem o jego dostarczenie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. Jeśli po tym czasie sprzedający nie przedstawi dokumentu, nabywca ma prawo w ciągu 12 miesięcy zlecić sporządzenie tego świadectwa na koszt sprzedającego. I tu, wielu inwestorów zastanawia się, po co nabywca miałby to robić…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacji stwierdzenia niekorzystnych parametrów energetycznych nieruchomości, o których nabywca nie wiedział ze względu na nieprzedłożenie świadectwa energetycznego w chwili sprzedaży/zakupu nieruchomości, można uznać, że sprzedawca celowo zataił wadę fizyczną budynku i domagać się np.:

  • unieważnienia umowy,
  • obniżenia ceny wadliwej nieruchomości,
  • usunięcia wady na koszt sprzedającego.

Świadectwo energetyczne może sporządzić osoba wpisana do centralnego rejestru prowadzonego przez ministra do spraw budownictwa.