Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Slider

 

Przeglądy elektryczneOkresowy przegląd instalacji elektrycznej ma na celu zapewnienie sprawności użytkowanych w ramach instalacji urządzeń technicznych, a co ważniejsze ochronę przed zagrożeniami pożarowymi. Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej nie jest uzależnione od dobrej woli czy zapobiegliwości właściciela budynku, ale wynika z obowiązujących przepisów prawa, a dokładniej z art. 62 Prawa budowalnego.

Artykuł 62 Prawa budowlanego wskazuje, że obiekty budowlane  w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenia. Jednocześnie przegląd instalacji elektrycznej jest obowiązkowy w przypadku obiektów przeznaczenia zagrodowego oraz letniskowego, a także wszystkie inne wymienione w  art. 29, ust.1 Prawa budowlanego.

Jak wygląda przegląd instalacji elektrycznej?

Prawidłowo przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej obejmuje ocenę:

  • – sprawności stanu połączeń,
  • – sprzętu,
  • – zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem,
  • – oporności izolacji przewodów,
  • – uziemień instalacji oraz aparatów.

Przegląd wykonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości właściciel lub zarządca budynku jest zobligowanych do ich usunięcia. W przeciwnym razie instalacja elektryczna w budynku będzie uważana za niesprawną, co może rzutować m.in. na proces odszkodowawczy w przypadku wystąpienia pożaru.

Jak często przeprowadzane są przeglądy instalacji elektrycznej?

Art. 62 Prawa budowlanego zaleca przeprowadzanie przeglądów co najmniej raz na 5 lat. Warto przy tym pamiętać, iż nie oznacza to, że przeglądy obiektów budowlanych, w tym przeglądy instalacji elektrycznej są wykonywane raz na 5 lat. Z pominięciem właścicieli nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych, którzy nie podlegają obowiązkowym przeglądom obiektów budowlanych przeglądy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane z różną częstotliwością. Częstotliwość wykonywania przeglądu instalacji jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:

  • – wiek instalacji elektrycznej – im starsza, tym częstszych przeglądów wymaga,
  • – narażenie instalacji na działanie czynników zewnętrznych,
  • – przeznaczenie obiektu budowlanego,
  • – wyniki z poprzedniej kontroli.

Jednocześnie w przypadkach, w których występują zależności od warunków środowiskowych, które wpływają na większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych może być wymagana wyższa częstotliwość przeprowadzania przeglądów.